22. HET GEHEIM VAN DE POORTWACHTER

De Poort, Ai-Li (gemengde techniek)

.

Op dinsdag 29 juni vond in het kenniscentrum, behorende bij Pentagram boekwinkel te Haarlem een lezing plaats. Deze wordt hier integraal weergegeven inclusief alle dia’s en de vragen en opmerkingen van de aanwezigen.

De oude taoïsten zeggen dat wij leven in een wereld die tijdelijk is. Maar zij is niet de enige werkelijkheid. Onze kosmos maakt deel uit van een oneindig groot veld van zijn; van bewust-zijn.

Wij leven in een universum dat gebonden is aan ruimte en tijd. Alles daarin heeft een plus- en een min-kant.

Waar we ons minder van bewust zijn is dat onze tijdelijke wereld ingebed ligt in een spectrum van ‘zijn’ dat oneindig is. Daarin zijn geen tijd of ruimte; er is niets gepolariseerd; alles is Qi: energie zonder vorm. We kunnen dit benoemen als: ‘Het oneindige Ene’.

.

Vanuit deze Eenheid nemen van tijd tot tijd energieconcentraties een menselijke vorm aan. Dan dalen hoog ontwikkelde wezens naar onze aarde af. Zij leren ons hoe wij de dualiteit in ons tot Eén kunnen maken.

In het oude China was dit onder meer de ons bekende Lao Zi. Minder bekend is dat Lao Zi nauw verbonden was met een andere gezondene: Yin Xi de Poortwachter. Over deze Poortwachter gaan we vandaag wat meer vertellen.

De reden is dat hij twee en half duizend jaar geleden een boek heeft geschreven dat van tijdloze waarde is. De inhoud ervan is gebaseerd op de bekende Daodejing van Lao Zi.

Dit werk is filosofisch en vaak cryptisch van aard. Het werk van de Poortwachter daarentegen, richt zich heel praktisch tot de mens die de Weg tot Tao wil gaan. Zo zegt hij bijvoorbeeld het volgende:

.

Alles in het universum belichaamt de oorspronkelijke geest.

Dit geldt zelfs voor de materie.

Hoe kan de mens hierop een uitzondering zijn?

.

De hoge afkomst van Yin Xi blijkt uit zijn geboorte. Hierover is in China het volgende bekend:Vóór zijn geboorte ging zijn moeder op een hete middag wat rusten. Zij kreeg een heldere droom. Daarin zag ze hoe uit de voorkosmische wereld paarsrode wolken op aarde neerdaalden. Deze omringden haar en stroomden in haar lichaam. Enige tijd later bemerkte zij dat er een kind in haar groeide. Op het moment dat Yin Xi geboren werd, verrees uit de dorre grond naast zijn huis een prachtige lotusbloem in heldere kleuren en met een stralende glans. Van Yin Xi is bekend dat hij al vanaf zijn vroege jeugd een heldere en verlichte geest had. Hij bezat het vermogen om de essentie van de innerlijke bloem die in het hart van ieder mens is, te doorschouwen, én daarnaar te leven.

.

Het bestaan van Yin Xi de poortwachter steunt op historische feiten. Hij leefde van 596 – 536 v.o.j.. Hij was als astronoom verbonden aan het koninklijk observatorium. Het observatorium bestond uit een toren met bijgebouwen. Het lag op een pas, hoog in de bergen ten oosten van het huidige Xi’an, bekend van de terracottabeelden. De pas was beveiligd met een poort en deze werd door Yin Xi bewaakt.

De poort op deze afbeelding is een replica van de oorspronkelijke Poort, en is te zien in een openluchtmuseum dat aan Yin Xi en Lao Zi is gewijd.

(Lees meer in ‘Tijd voor Tao’ Poortwachter 1 en 2. )

.

Yin Xi leefde vanuit een geopend hart en ademde de zuivere essentie in die van Tao uit in de wereld stroomt. Onbaatzuchtigheid, leegte, zachtheid, helderheid en kalmte, kenmerkten hem.

Het is bekend dat hij naast zijn werk als astronoom en bewaker van de pas ook een spirituele gemeenschap leidde. Deze gemeenschap stond bekend als ‘De Weg van de Wachttoren’.

Het eerste geheim van de Poortwachter is dat deze afkomstig is uit wat de taoïsten noemen “De voorafgaande hemel”: het veld van Eenheid. Vanuit deze basis verricht hij zijn werk in de wereld van de dualiteit. Van beide werelden is hij zich bewust, en de kracht van de voorafgaande Hemel straalt door hem uit. Dit blijkt uit hetgeen Yin Xi tot zijn leerlingen sprak:

.

Hoewel de wereld geweldig is, is zij gekleurd en gevormd.

Zij bestaat uit ontelbaar vele dingen.

Deze hebben allemaal hun eigen plaats.

Tao is niet gekleurd of gevormd.

Tao bestaat niet uit vele dingen.

Tao heeft geen specifieke plaats.

Daarom kan Tao de hele wereld doordringen.

.

In het jaar 549 v.o.j. nam Yin Xi aan de nachtelijke hemel een bijzondere ster waar, deze wees naar het westen. Het westen wordt in het oude China gezien als symbool dat een ingrijpende verandering op komst is. Enige tijd later nam hij in het oosten een purperen wolk waar. Purper symboliseert in China goddelijkheid en onsterfelijkheid. Dit was voor hem het teken dat een volmaakt persoon op weg was naar de pas.  

Hierop bereidde hij zich voor door te vasten, te mediteren en zijn innerlijke tempel nog verder te zuiveren. Daarnaast veegde hij de toegangsweg naar de pas over vele mijlen schoon om eer te betonen aan naderende heilige mens.

.

Er wordt gezegd dat de ontmoeting tussen Yin Xi en Lao Zi was voorbestemd door hemelse krachten. Toen Lao Zi bij de pas aankwam, herkende hij Yin Xi als een broeder in Tao. Hoewel Lao Zi alle recht had om door de Poort te mogen gaan, wees Yin Xi hem op de bijzondere ster die nog steeds aan de westelijke hemel stond te stralen, als teken dat een totaal nieuwe ontwikkeling zich aandiende.

Yin Xi vroeg Lao Zi om een tijd bij hem te verblijven. Deze gaf hieraan gehoor.

Hij vroeg aan Lao Zi om diens wijsheid over Tao op schrift te stellen. Daar voelde Lao Zi echter niet veel voor. Hij was ervan overtuigd dat er over de eeuwige Weg niet gesproken mocht worden. Yin Xi daarentegen besefte dat de tijd was aangebroken dat er niet langer over gezwegen kon worden. Zowel Lao Zi, als Yin Xi hadden tot dan toe alleen mondeling onderricht gegeven aan hun leerlingen. Maar zij moesten zich voorbereiden op de tijd dat zij deze wereld weer zouden verlaten.

.

Het tekent de grootsheid van beiden dat zij in staat waren om hun eigen overtuiging los te laten en zich open te stellen voor de kracht die van Tao uitgaat.

Hierdoor ontstond ruimte voor een onverwachte ontwikkeling die iets van beiden vroeg.

Lao Zi citeerde aan Yin Xi de wijsheid van Tao. Yin Xi noteerde zijn woorden.

Zo ontstond “Het boek van Tao en de Teh”.

De Daodejing is in vaak mysterieuze taal geschreven en bevat verborgen code die bedoeld is voor de spirituele leraar als leidraad voor diens lessen.

Hiermee volgde Lao Zi zijn inzicht dat er in feite niet over Tao gesproken kan worden.

Nadat hij de Daodejing had geschreven verliet Lao Zi de pas. Hij ging echter niet door de Poort, maar hij keerde zich om en reisde daarna af naar het zuiden. Het is bekend dat hij uiteindelijk in Chengdu aankwam, maar hierover valt zoveel te vertellen dat er hier geen tijd voor is. Lao Zi vroeg Yin Xi om hem na precies duizend dagen te volgen.

Lees meer in ‘Tijd voor Tao’ Poortwachter 3

.

Maar ook van Yin Xi werd iets gevraagd dat aansloot bij de nieuwe tijd die in spirituele zin aangebroken was. Na het vertrek van Lao Zi bestudeerde hij de Daodejing zorgvuldig. Hij besefte dat er over Tao niet gezwegen mocht worden. Op grond daarvan schreef hij een reflectie op de Daodejing.

Hij interpreteerde de vaak cryptische tekst in een meer praktische taal, echter zonder afbreuk te doen aan Tao dat altijd in het verborgene is.

Deze reflecties gebruikte hij voor de lessen die hij aan zijn leerlingen van ‘De Wachttoren’ gaf. Hierop gaan we na de pauze in.

.

De Poort, Ai-Li (gemengde techniek)

.

Hoezeer beide mannen elkaars gelijken waren blijkt onder meer uit de Zhuangzi waar in het 33e hoofdstuk over hen wordt gezegd:

.

O !

Grenswachter Yin Xi !

O !

Lao Zi !

Jullie waren de allergrootste ware Mensen

uit de oudheid!

.

Yin Xi stelde de lessen die hij aan zijn leerlingen gaf in korte zinnen op schrift. Waarschijnlijk waren deze bedoeld als richtlijn voor zijn lessen. Dit werk is bewaard gebleven.

Iedere gezondene vanuit de voorafgaande Hemel is een Poortwachter. Iedere Poortwachter is een Heilig Mens; een mens in wie de Eenheid centraal staat. Hun wijsheid en inzichten komen voort uit een kracht van hoge vibratie die afkomstig is van de voorafgaande Hemel. Deze kracht is niet aan tijd en ruimte gebonden en klinkt nog eeuwenlang na in de harten van mensen die ervoor open staan.

Dit omvat het tweede geheim van de Poortwachter. Diens woorden zijn geladen met tijdloze kracht de deze activeert het innerlijk ontvangststation dat in ons hart is gelegen.

Vanuit het hart ontvangen we een uitnodiging om de Poortwachter te volgen, op weg naar het onnoembare dat ons nooit heeft verlaten, maar dat wij uit het oog zijn verloren.

Op die basis zullen we kort iets uit het werk van Yin Xi met elkaar bespreken. Daarin richt hij zich steeds op zeer praktische wijze tot zijn leerlingen, en dat is van tijdloze betekenis:

.

Onze persoon vormt niet ons werkelijke thuis.

.

Hiermee verwijst Yin Xi naar het onnoembare dat de ware natuur van al het bestaande is. Een vonk ervan rust in ons hart en wordt vaak vergeleken met een bloem, een bron, of juweel, of als een godsvonk of oeratoom omschreven. Wij tijdelijke mensen hebben een tijdelijke natuur, terwijl de ware, onsterfelijke natuur in ons hart verborgen ligt.

Ons lichaam, samen met ons denken, voelen, bewustzijn en energie, vormt als het ware een matglazen bol om deze natuur. De taoïsten noemen dit geheel ‘een microkosmos’.

In deze kleine wereld leven wij en wij ervaren het doorgaans als ons eigen en enige huis. We zorgen er goed voor opdat alles daarin zo veel mogelijk naar wens verloopt; onze persoonlijke wens wel te verstaan.

Een mens is sterk op zichzelf en zijn eigen behoeften gericht.

Maar ten aanzien van Tao staat deze houding ons juist in de weg. Yin Xi hield zijn leerlingen dan ook voor:

.

Tao kan niet worden bereikt door te willen en te handelen.

Tao kan niet worden bereikt door het achterna te jagen.

.

Wanneer de zoeker naar Tao dit probeert, gaat hij van zichzelf uit en komt hierdoor dan ook in zichzelf vast te zitten.

Zoals iemand eens zei: ‘Ik besef helemaal hoe belangrijk het is dat ik minder word, maar hoe ik ook mijn best doe, het lukt me almaar niet’. Tao is niet een van de tienduizend dingen en kan daarom ook niet bereikt worden met de middelen van deze wereld, zoals onze ik-gerichtheid.

Yin Xi maakt duidelijk dat een totaal andere levenshouding nodig is.

Een waarbij niet onze persoon centraal staat, met zijn tijdelijke tehuis,

maar de Tao natuur in ons hart.

Deze natuur vormt ons wérkelijke thuis.

Yin Xi zei tot zijn leerlingen:

De houding van de Wijze ten aanzien van Tao

is als een pijl die zonder voorkeur of afkeer wordt afgeschoten.

Pas wanneer de Wijze afziet van zijn persoonlijke wil,

kan de pijl zijn eigen loop volgen.

.

Vanuit de aanwezigen kwam de volgende inbreng:

BEZOEKER:

Het verhaal over de geboorte van Yin Xi heeft overeenkomsten met de geboorte van Jezus. De weg schoonvegen is wat wij ook te doen hebben: ons zuiveren van alle ik-gerichtheid, als voorbereiding op wat komen gaat.

.

VRAAG:

Zouden we de relatie tussen Yin Xi de Poortwachter en Lao Zi de grote wijze kunnen vergelijken met die tussen Johannes de doper en Jezus uit het nieuwe testament?

ANTWOORD:

Verrassende inbreng. Hier lijken zeker overeenkomsten te zijn.  Beide mannen lijken in spirituele zin wel tweelingen te zijn.

.

VRAAG:

Is de paarse wolk voor Lao Zi een aanduiding dat er nog iets komen moet, en is hij dus niet de allerhoogste?

ANTWOORD:

Deze wolk was een aanduiding dat er nieuwe ontwikkeling aanstaande was. De wolk komt uit de voorafgaande hemel

Zowel Lao Zi als Yin Xi stonden open voor wat dit van hen vroeg. Dit staat los van of Lao Zi al of niet de allerhoogste Mens op aarde was.

.

VRAAG:

Elly, ben jijzelf nu een Rozenkruiser of een Taoïst?

ANTWOORD:

Dat is een begrijpelijke vraag. Goed dat je die stelt.

Wij westerlingen maken automatisch onderscheid: je bent ‘dit’, of je bent ‘dat’.

Het Chinese denken is ‘rond’ het verbindend.

Het is niet : ‘en/of’, maar: ‘en/en.

.

VRAAG:

Is het Rozenkruis en het Taoïsme dan hetzelfde?

Maar alle religies zijn in wezen toch gelijk?

ANTWOORD:

Alle religies gaan over het verbinden van het tijdelijke met het tijdloze.

Maar de Weg erheen verschilt.

Zowel Rozenkruis als Taoïsme gaan over ‘innerlijke alchemie / transfiguratie’ door middel van respectievelijk ‘wu wei’, ofwel het ‘doen van het niet-doen’ , en endura, de zelfovergave aan de eeuwige vonk in ons hart.

Dit is de meest eenvoudige en snelste Weg. De persoon hoeft geen ingewikkelde oefeningen te doen, ‘alleen maar’ niet-doen, egoloos handelen.

Bij andere religies is het ‘doel’ hetzelfde, maar het ‘middel’ verschilt.

REACTIE BEZOEKER:

Krisnamurti zei dat er feitelijk geen methode is.

ANTWOORD:

Zo is het, de paradox van de methode zonder methode. Het zijn hulpmiddelen, geen doelen.

.

VRAAG:

Is er dan alleen maar zelfovergave? Hoe zit het dan met heilsverlangen? Moet dat ook bij Tao?

ANTWOORD:

De zelfovergave komt voort uit een verlangen naar iets wezenlijks dat eeuwig is.

Dat is als het ware de motor die ons drijft.

.

BEZOEKER:

Maar is het nu óns verlangen, of het verlangen van de ziel in ons?

ANTWOORD:

Dit is een heel belangrijke inbreng: wie of wat verlangt er eigenlijk?

Feit is dat er een bepaald verlangen in ons is.

Het gevaar dreigt dat onze persoon zich daarmee gaat identificeren.

Dan verlangt onze persoon naar een beloning door zijn zelfovergave.

Hierdoor wordt het ‘ik’ juist niet minder, maar méér.

Het ‘ik’ geeft zich niet zomaar gewonnen.

BEZOEKER:

‘Het mysterie van: ‘Niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.

.

BEZOEKER:

Begint de Weg niet altijd pas wanneer wij stil zijn gevallen? Pas dan staan we toch open voor dat waar geen naam voor is?(Hierna ontstond een spontane stilte)

.

BEZOEKER:

Over het meest wezenlijke kan alleen in negatieve vorm worden gesproken: ‘het is niet zus of zo’, het is niet dit of dat’. Dit is de paradox van het bestaan van het onnoembare.

.

VRAAG:

Is het dan de bedoeling om de dualiteit niet als ‘slecht’ te zien, en Tao niet als ‘goed’?

ANTWOORD:

We denken automatisch in tegenstellingen: hier is onze wereld, en daar is Tao.

Maar dan hebben we de ultieme eenheid tot onderdeel van de dualiteit gemaakt. Dit is onmogelijk en we raken erdoor in de war.

In Tao is geen ‘goed’ of ‘kwaad’, want deze behoren bij de duale wereld. Bovendien zijn het geen absolute kwaliteiten, want beiden verkeren voortdurend in hun tegendeel.

.

BEZOEKER (bij afbeelding microkosmos):

Een afbeelding kan toch nooit de eenheid uitdrukken? Er is toch meteen een tweeheid: de afbeelding en alles eromheen?

ANTWOORD:

Dat is zeker waar. Zowel woorden als beelden kunnen nooit de eenheid uitdrukken, want het zijn middelen die tot de dualiteit behoren. Maar zij kunnen wel dienen als symbool dat naar de eenheid verwijst. Wie ervoor open staat wordt geraakt in zijn kern, in de ultieme eenheid die in het Midden van al het bestaande is.

.

BEZOEKER:

Hier zie ik het symbool van het kruis. De duale wereld is de horizontale balk, en de verticale is de werking die van de eenheid uitgaat.

Beide werelden worden in het Midden met elkaar verbonden. En wij dienen dit Midden.

.

OPMERKING BEZOEKERS:

En wordt dit niet alleen maar mogelijk gemaakt door liefde ?

Wij dienen in liefde en wij ontvangen liefde.

Is het niet zo dat door deze wisselwerking de tweeheid tot één wordt?

.

De ochtend werd afgesloten met een citaat van Yin Xi de Poortwachter:

Tao is niet gekleurd of gevormd.

Tao bestaat niet uit vele dingen.

Tao heeft geen specifieke plaats.

Daarom kan Tao de hele wereld doordringen.

  4 Replies to “22. HET GEHEIM VAN DE POORTWACHTER”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *