HET MIDWINTER RITUEEL – 1 –

  1. DE ZOON DES HEMELS

.

.

De Allerhoogste:

nadat hij was heengegaan,

kwam er kennis omtrent zijn bestaan.

Daodejing 17

.

Ieder jaar tijdens de winterzonnewende bracht de keizer van China – namens zijn volk – een ritueel offer aan Tao. Daarbij verbond hij hen met de kracht die van Tao uitgaat en spreidde deze uit over de wereld. Deze kracht biedt ieder mens die zich ervoor openstelt de mogelijkheid om werkelijk Mens te worden.

De keizer ging zijn volk hierin voor, want hij werd gezien als ‘De Zoon des Hemels’.

De taoïstische Hemel is geen specifieke en verheven plaats, maar ‘Hemel’ staat voor alle ontwikkelingen van energie die van Tao zijn uitgegaan nog vóórdat ons universum tot leven werd gewekt. In symbolische zin spreekt men over negen hemelen.

Gezien als vormloze energie concentratie was de keizer afkomstig uit deze Hemel, verbonden met – het Ene –  dat dicht bij Tao is.

Gezien als ‘mens’ leefde hij hier op aarde in een sterfelijke vorm, volgens de wetmatigheden van de duale wereld. Hij stond tussen Hemel en Aarde in, als een verbindende schakel.

.

Hierdoor was hij in staat om zijn volk te verbinden met het alomtegenwoordige mysterie; Tao.  

Het hoogtepunt van die verbinding vond plaats tijdens een ritueel op Midwinter. De Zoon des Hemels trok zich op die dag terug op een hoog gelegen, rond platform in de openlucht. Hij stond daar zowel letterlijk als figuurlijk oog in oog met de Hemel en ontving de tijdloze kracht welke daar van uit gaat.  

Wanneer hij weer afdaalde spreidde hij deze kracht over zijn volk opdat het hen tot heil zou zijn, zowel geestelijk als stoffelijk.

Voor zover bekend vond dit ritueel voor het eerst plaats in 219 voor onze jaartelling. Vanaf  die tijd werd het gedurende meer dan tweeduizend jaar voltrokken, tot aan de revolutie in oktober 1911.

In de eerste helft van de 15e eeuw werd in het hart van Beijing een Tempelcomplex gebouwd dat speciaal gewijd was aan dit ritueel: ‘De Tempel van de Hemel’ genaamd. De komende weken – tot aan midwinter – zal op deze plaats aandacht aan dit ritueel besteed worden. Want het is van tijdloze betekenis voor de mens van onze tijd die zich voor Tao open wil stellen.

.

Alle dingen in de wereld komen van het ‘iets’.

Het ‘iets’ is geboren uit het ‘niets’.

Daodejing, vers 40

.

Voor een goed begrip is het zinvol om iets te zeggen over de Taoïstische visie op het leven. Deze komt er in het kort gezegd op neer dat omdat alles in deze wereld voortdurend verandert, er een principe aan ten grondslag moet liggen dat onveranderlijk is. Maar dit onveranderlijke staat niet los deze wereld; het doordringt het en vormt er tegelijkertijd het centrum van.

Alles is in Tao.

Hoewel verborgen, is Tao alomtegenwoordig.

Er gaat een dynamische en transformerende kracht van uit: de Teh genaamd.

Door deze kracht wordt de zogenoemde oer chaos tot leven gewekt. Deze is gevuld met energie concentraties. Daarmee is een vormprincipe verbonden. De energie-vorm concentratie wordt microkosmos genoemd.

In de oer chaos bevindt zich een microkosmos van alles dat ooit zal bestaan, in welke vorm dan ook. Zo is er bijvoorbeeld ook een microkosmos van het universum, van de aarde en van de mens.

Alle microkosmoi maken een cyclische ontwikkeling door:

  • Ze komen uit het niet-iets;
  • Transformeren zich door de Teh tot ‘iets’;
  • En keren door de Teh weer terug tot in het niet-iets.

Ze zijn met elkaar verbonden, beïnvloeden en helpen elkaar om zo goed mogelijk te kunnen functioneren binnen het grote interkosmische lichaam waar zij deel van uitmaken.

.

De Kracht die van Tao uitgaat – de Teh – is nooit dwingend. Hierdoor is het mogelijk dat er in zekere mate afgeweken kan worden van de verbinding met Tao. Dit geldt ook voor ons mensen. Gezien vanuit onze optiek kan dit als een ‘val’ gezien worden.

Wij beschikken over vrije energie. Dat is energie die we overhouden nadat aan onze basisbehoeften is voldaan. Het staat ons vrij om zelf te bepalen waaraan we deze energie willen besteden. Doorgaans is dit ten behoeve van onze eigen persoon; een mens is ego-centrisch.

Het is echter ook mogelijk om onze vrije energie te gebruiken om ons tot het onnoembare niets in het Midden te wenden. Daar worden wij weliswaar ‘minder’ door, maar de tijdloze kracht die van het Midden uitgaat neemt erdoor toe. Deze is het die ons uiteindelijk tot een ander mens maakt.

.

Zij die menen met de wereld te kunnen doen wat ze willen,

ik zie dat ze hierin niet slagen.

De wereld is heilig gerei.

Daodejing 29

,

De Zoon des Hemels was zich ervan bewust dat hij ‘Het ‘Hemels Mandaat’ had ontvangen.

Dit hield in dat hij zijn volk zou verbinden met de kracht die van Tao uitgaat – de Teh. Tegelijkertijd had hij ervoor te zorgen dat de aardse zaken daarmee in harmonie verliepen. Het taoïstische denken is sterk correlatief van aard. Het ziet de wereld van de dualiteit niet als iets dat los staat van het Ene, en ook niet als iets dat van mindere waarde zou zijn. De wereld ligt in Tao en fungeert daarin als een heilig voertuig. Het maakt immers deel uit van de oneindige keten van transformaties die van Tao uitgaan.

In het China van voor onze jaartelling bestond een grote afstand tussen het gewone volk en zijn bestuurders. Het volk was weinig geletterd, maakte lange dagen met het bewerken van het land. Er was weliswaar een sterk geloof in Tao, maar de doorsnee mens had zich niet ontwikkeld tot een individu met een sterke persoonlijkheid, zoals wij die kennen. Een persoonlijkheid die als instrument kan dienen bij het gaan van de Weg. Tot voor kort stond in China niet het individuele belang voorop, maar dat van de gemeenschap. Om al deze redenen onderhield de ‘Zoon des Hemels’ vóór zijn volk de verbinding met Tao middels het Midwinter ritueel.

.

Wanneer wij hem willen navolgen is het goed om het belang te beseffen van ons lichaam. Dit is niet zomaar een stoffelijke vorm, maar maakt deel uit van onze microkosmos.

Zoals de kosmos ‘heilig gerei’ is, zo is ook de microkosmos heilig gereedschap.

In het Midden ervan ligt het onsterfelijk zaad dat ook wel ‘de vonk van Tao ‘wordt genoemd. Dit draagt de potentie om in het lichaam van ons sterfelijke mensen door middel van ingrijpende transformaties, uit te groeien tot een onsterfelijk embryo. Dit embryo zal zich in een later stadium ontwikkelen tot de Mens waarvan de potentie al in de oer-chaos lag.

De onsterfelijke kracht die vanuit het Midden werkt – de Teh –  fungeert daarbij in onze microkosmos als ‘De Zoon des Hemels’ en ons lichaam als het ‘volk’. Dit houdt in dat zich ook in ons een groots mysterie kan openbaren.

Laten we in de volgende blog kijken wat het Midwinter ritueel van de Zoon des Hemels inhoudt opdat het ons als voorbeeld kan dienen. Want ‘toen’ en ‘nu’ zijn als door onzichtbare draden met elkaar verbonden.

,

Als het werk van de allerhoogste heersers af was, zeiden de mensen:

“We hebben het uit onszelf gedaan’.

Daodejing 17

  One Reply to “HET MIDWINTER RITUEEL – 1 –”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.