HET MIDWINTER RITUEEL – 6 –

HET HEMELS PAKHUIS

.

De gewone mens schittert,

alleen ik ben duister en donker.

Daodejing 20

.

In het ritueel dat de Zoon des Hemels op de kortste dag van het jaar verricht, verbindt hij Hemel en Aarde. Dit vindt plaats in drie fasen In  het Paleis van Onthouding vond de eerste fase plaats,

de Gebedshal de tweede en in de Ronde Altaar Tempel zal de derde fase plaatsvinden.

In iedere fase wordt in toenemende mate Geestkracht (Qi) vrij gemaakt, ten dienste van zowel zijn volk, als de wereld.

De Zoon des Hemels is met zijn gevolg vanaf de Gebedshal, die de Aarde symboliseert, op weg naar de Ronde Altaar Tempel – symbool voor de Hemel.

In diepe stilte schrijden zij voort over de Heilige Weg die beide Tempels met elkaar verbindt en terwijl de nacht invalt, verdwijnt in hun harten het laatste beetje ik-besef en wordt het ook daarin stil en duister en donker.

Vanuit deze gesteldheid naderen zij een rond plein waarop één gebouw staat, dit is het Hemels Pakhuis. Daarin vindt iets bijzonders plaats.

Voorgrond: Ronde Altaar Tempel; midden: Hemels Pakhuis.
De Heilige Weg

.

De ruimte tussen Hemel en Aarde, is dat niet als een blaasbalg?

Deze is leeg maar toch onuitputtelijk.

Daodejing 5

.

De mens als Tempel

De Weg die de Zoon des Hemels gaat is niet alleen iets uit het verleden, maar deze bevindt zich ook in ons lichaam.

De oude taoïstische wijzen zeggen dat de mens een kosmos in het klein is: zijn hoofd is rond als de Hemel, en zijn voeten zijn vierkant als de Aarde.

Ons lichaam is als een Tempel van de Hemel. Bij de voeten bevindt zich de Gebedshal (Aarde) en in ons hoofd de Ronde Altaar Tempel (Hemel).

De Heilige Weg die Hemel en Aarde in ons verbindt is ons ruggenmergkanaal.

Dit heeft naast een biologische functie ook een spirituele. Het is een energiekanaal waarin Geestkracht stroomt. Naarmate we ons meer openstellen voor Tao in het Midden, neemt de Geestkracht in vibratie toe. De Geestkracht is ‘leeg’ in die zin dat deze geen eigenschappen heeft van de dualiteit. Om die reden is zij dan ook onuitputtelijk.

.

Mijn hart is als een dwaas, zo dom.

Daodejing 20

.

De weg tot Tao wordt door moderne taoïstische wijzen samengevat als een weg waarop de mens welbewust mee kan werken aan zijn werkelijk Mens worden.

Dit doet hij door zich op Tao – ofwel het mysterie –  in het Midden te richten. Door de kracht die van het Midden uitgaat wordt zijn ik minder. Het is de Weg van het wu wei, het ‘doen van het niet-doen’.

Er zijn meerdere Wegen die naar Tao leiden. Bij de meesten ervan werkt de persoon mee door een bepaalde training die leven na leven verder opgebouwd wordt.

Het mysterie in het Midden

Maar de Weg van het Midden kan in één leven gegaan worden. Dit vraagt echter veel van een mens: absolute overgave en volkomen toewijding van het ‘ik’ aan ‘Het Midden’ in plaats van aan zichzelf. Dit lijkt dwaas en dom, want het hart is niet meer gericht op het in stand houden van zichzelf. Niet iedereen is hiertoe in staat, aldus het hoofd van een taoïstisch klooster in het huidige China. Maar het ‘op Weg’ zijn is het meest belangrijke.

.

Afwassen van de mysterieuze spiegel,

kun je zijn zonder smet?

Daodejing 10

Vanuit deze volkomen toewijding en met het onnoembare en onzichtbare in het Midden nadert de Zoon des Hemels een hoge, halfronde muur met middenin een poortgebouw.

Deze muur wordt de Echomuur genoemd. Deze heeft specifieke eigenschappen. Als twee mensen buiten elkaars zichtveld staan en iets fluisteren, kunnen ze elkaar net zo duidelijk horen als aan de telefoon.

In ons lichaam wordt de echomuur gesymboliseerd door het bovenste gedeelte van de romp, waar de longen liggen. De longen zijn transformatiestations van Qi, van geestkracht. Wij ademen Qi in, en deze vermengt zich met wie wij diep van binnen zijn. Dit ademen wij uit.

De innerlijke ‘echomuur’ weerkaatst onze innerlijke staat van zijn.

Hoe zuiver is deze? Zijn we – gezien naar ons ego – voldoende leeg geworden om verder te kunnen gaan? Leeg zijn houdt in ontvankelijk zijn, zich openstellen zonder persoonlijke oordelen, wensen en bedoelingen. Zijn we in die zin zonder smet?

De echomuur weerkaatst het.

Echomuur
Echomuur met daarin drie poorten

.

 Mijn woorden hebben een voorouder,

mijn handelingen hebben een vorst.

Daodejing 70

De innerlijke staat van de Zoon des Hemels en van zijn gevolg is dusdanig dat zij verder kunnen gaan. Bij de echomuur staan zij opnieuw voor een gebouw met daarin drie Poorten. Wanneer zij erdoorheen gaan voert de Heilige Weg naar een rond plein met daarop drie gebouwen.

Rond middernacht betreden zij het middelste gebouw. Dit lijkt enigszins op de Gebedshal, maar heeft maar één dak. Het wordt genoemd: ‘Het Hemels Pakhuis’. Dit is geen Tempel, maar een heilige plaats voor de opslag van tabletten die de voorouders van de Zoon des Hemels voorstellen.

Het begrip ‘voorouder’ heeft van oorsprong een diepe betekenis, maar deze is veruiterlijkt geraakt.

De werelden van ‘zijn’ die vooraf gingen aan het bestaan van onze kosmos, worden bij elkaar ‘De voorafgaande hemel’ genoemd. Daarin is oorspronkelijke levensenergie, oer-Qi, of Geestkracht. Deze heeft vele aspecten die in het taoïsme ‘goden’ worden genoemd. Dit zijn de ‘Voorouders’.

Als ‘vaders’ en ‘moeders’ helpen zij de mens om zich bewust te worden van zijn oorsprong en daarnaar te leren handelen.

In deze betekenis brengt de Zoon des Hemels – die tevens regerend vorst was –  aan zijn voorvaderen zijn diepe dank. Als getuigenis daarvan laat hij in het Hemels Pakhuis ieder jaar een tablet achter waarop in enkele karakters de gebeurtenissen van het afgelopen jaar worden beschreven, alsmede het jaartal. Vele honderden van dergelijke tabletten uit voorbijgaande eeuwen liggen hier opgeslagen,. Vandaar de naam ‘Hemels Pakhuis’.

.

Hoe zou het een leeg gezegde kunnen zijn wat de Ouden noemden:

“het onvolmaakte wordt volmaakt”

Daodejing 22

.

Het Hemels Pakhuis wordt geflankeerd door twee rechthoekige gebouwen. Het gebouw in het oosten is gewijd aan de Zon, en dat in het westen aan de Maan.  

Zon en Maan zijn de uitvoerders van Yin en Yang op aarde. In het ritueel op midwinter verbindt de Zoon des Hemels de Aarde met de Hemel (in de afbeelding hiernaast op de verticale as afgebeeld). Deze as symboliseert onze tijdloze, werkelijke Natuur.

Nu gaat de Zoon des Hemels in zijn ritueel de Zon met de Maan verbinden (in de afbeelding op de horizontale as afgebeeld. Deze as symboliseert onze tijdelijke natuur.

De tijdelijke mens stelt zijn ‘ik’ centraal, hier afgebeeld als de kleine zwarte stip in het midden. Hij leeft vanuit de dualiteit en houdt deze in stand doordat hij steeds maar de dingen van elkaar scheidt in dit hier en dat daar. Bovendien identificeert hij zich ermee. In het ritueel dat de Zoon des Hemels nu verricht worden Hemel en Aarde verbonden met Zon en Maan. Hieruit komt kracht vrij die zijn volk helpt opdat in hen de kiem voor een Nieuw Mens kan groeien tot wat genoemd wordt: ‘Het geestelijk embryo’.

.

Mijn woorden zijn heel makkelijk te begrijpen

en heel makkelijk toe te passen.

Maar in de hele wereld is er niemand die ze kan begrijpen

en ze kan toepassen.

Daodejing 70

.

Deze woorden van Lao Zi lijken op het eerste gezicht niet erg bemoedigend. Waarom de Weg gaan wanneer het einddoel nooit bereikt kan worden?

Maar hij bedoelt ermee dat geen enkel ik-mens  tot Tao kan komen.

Met ‘makkelijk toe te passen’ verwijst hij naar een levenshouding van wu wei. Hiermee zetten we niet onszelf in het midden, maar Tao.

In bovenstaand citaat wordt gesproken over het gegeven dat geen mens de woorden van Lao Zi kan begrijpen.

Het zijn niet zomaar woorden, maar ze verwijzen naar het mysterie .

Het ritueel van de Zoon des Hemels is dan ook geheim.

Rituelen bestaan uit zowel inhoud als vorm.

De vorm drukt de inhoud uit.

Maar de inhoud blijft altijd verborgen.

Daarom wordt de vorm beschermd.

Zou de vorm onthuld worden, dan zou deze gescheiden worden van de inhoud waardoor het mysterie zich niet meer kan openbaren.

Er kan dan ook niets gezegd worden, over het ritueel van de Zoon des Hemels. Maar in ieder mens die Tao in het Midden plaatst wordt het in stilte voltrokken.

.

Daarom draagt de wijze een ruwharen kleed,

en daaronder houdt hij de jade schat verborgen.

Daodejing 70

  One Reply to “HET MIDWINTER RITUEEL – 6 –”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.