HET MIDWINTER RITUEEL – DEEL 3

EERSTE FASE: ZUIVERING

.

.

Beter dan een gevulde vaas aan beide zijden te dragen,

is het er in ’t geheel geen te dragen.

Daodejing 9

.

LOS VAN TIJD EN RUIMTE

Misschien vragen we ons af wat er de zin van is om aandacht te besteden aan een oud ritueel? Wat heeft dit ons zoveel eeuwen later nog te zeggen?

De Zonen des Hemels daalden af uit werelden van hoge vibratie en bewustzijn. Vanuit deze werelden waren zij vervuld van kracht met zeer hoge vibratie. In hun midwinterritueel werd deze kracht uitgespreid over de hele wereld, met daarin de planten, dieren en mensen. Alles verandert hierdoor een beetje, wordt zuiverder. Omdat die kracht, energie, of bewustzijn, tijdloos is, transmuteert de aarde langzaam maar zeker, komt dichter bij Tao.

In vroegere tijden voltrokken de Zonen des Hemels voor hun volk het midwinterritueel.

In onze tijd kunnen we ons openstellen voor de betekenis ervan, want deze is niet aan tijd of ruimte gebonden.

Wanneer we de Weg gaan, komt er een tijd dat dit ritueel in onszelf wordt voltrokken. Ons lichaam is daarbij dan als ‘het volk’. In de loop der eeuwen zijn er vele ‘Zonen des Hemels’ tot de aarde afgedaald, zoals b.v. Lao Zi, Krishna, Boeddha, Hermes Trismegistos, Christus, en vele anderen.

Hun stoffelijke vormen zijn verdwenen, maar ieder van hun werken laten een ladder na die tot in de hemel reikt. De kracht die daarvan afstraalt nodigt ons uit om deze te bestijgen.

De ladders liggen als een netwerk om de aarde. Hoewel iedere ladder vanuit zijn eigen plaats op aarde gegrondvest is, komen ze allemaal uit in het Ene Midden.

.

VANUIT HET MIDDEN NAAR HET ZUIDEN

Drie dagen vóór de winterzonnewende, precies op het middaguur, verliet de Zoon des Hemels zijn woning, de Tian’anmen, of ‘Poort des Hemels’. Deze ligt in het Midden van de vier Tempels die gewijd zijn aan Hemel en Aarde en aan Zon en Maan.

In de zuidelijke muur ervan bevonden zich negen Poorten. De middelste was iets breder dan de andere acht. Deze poort werd uitsluitend op deze speciale dag geopend, en alleen de Zoon des Hemels mocht deze doorgaan. De poort sloot aan op een weg die rechtstreeks naar de zuidelijk gelegen Tempel van de Hemel voerde. Aan weerskanten ervan stond het keizerlijk gevolg dat hem op zijn tocht zou vergezellen, zij droegen de keizerlijke spandoeken met zich mee.

Langs de hele route stonden beambten en dienaren met vlaggen in de hand om er de grote betekenis van het aanstaand midwinterritueel mee aan te geven.

Tot in de wijde omtrek legde zijn volk massaal het werk neer om getuige te zijn van dit indrukwekkend schouwspel. Daarna bereidden zij zich de komende drie dagen in innerlijke stilte voor op hetgeen de Zoon des Hemels voor hen ging voltrekken.

In rustig tempo werden de nog geen twee kilometer afgelegd die de Tian’anmen Poort in het Midden verbindt met de Tempel van de Hemel in het Zuiden.

.

DE TEMPEL VAN DE HEMEL

De plattegrond hiernaast is die van de Tempel van de Hemel. Hiermee wordt niet één Tempel bedoeld, maar een complex van meer dan negentig Tempels en gebouwen. De kaart is op het Zuiden geprojecteerd zoals tot voor enkele decennia in China gebruikelijk was.

Twee grote Tempels vallen op, het zijn:

in het Noorden ‘De Gebedshal’, die de Aarde symboliseert, en

in het Zuiden ‘De Ronde Altaar Tempel’, symbool voor de Hemel.

gebedshal

Ronde Altaar Tempel

In deze twee Tempels zal de Zoon des Hemels drie dagen later het midwinterritueel voltrekken.

Echter, wanneer hij bij de poort aankomt die toegang biedt tot de Gebedshal, gaat hij deze niet binnen, maar buigt hij met zijn gevolg af naar rechts, naar een gebouw dat midden tussen de twee Tempels in ligt, want de rechte Weg tot Tao begint altijd in het Midden.

.

HET PALEIS VAN ONTHOUDING

Rondom het complex loopt een dubbele muur. Deze volgen zij tot ze halverwege bij een kleine brug komen. Daar worden alle vlaggen en banieren en ander uiterlijk vertoon achtergelaten.

Vergezeld door slechts enkele dienaren steekt de Zoon des Hemels in diepe stilte de brug over en betreedt daarmee het Tempelcomplex. Zij staan dan voor een poort die toegang biedt tot een gebouw dat genoemd wordt: ‘HetPaleis van onthouding’. Wanneer de poort wordt geopend worden zij zwijgend ontvangen door enkele monniken die in de Tempel van de Hemel wonen en werken. Zij begeleiden de Zoon de Hemels naar de vertrekken waar hij de komende drie dagen zal verblijven.

Gedurende die tijd zal hij in eenzaamheid en stilte vasten en bidden om zich innerlijk volkomen ‘leeg’ te maken als voorbereiding op het ritueel dat hij precies op Midwinter zal voltrekken. Wanneer de avond is gevallen wordt een grote bronzen klok geluid. Daarna is het gehele Tempelcomplex de komende drie dagen in diepe stilte gehuld.

.

DE BETEKENIS VAN DE WINTER

Misschien vragen we ons af waarom de Zoon des Hemels eerst drie dagen gaat vasten en bidden? Voor hem als spiritueel hoogstand wezen zal dat toch niet nodig zijn?

Hij doet dit niet voor zichzelf, maar voor zijn volk. Hij verbindt zich met hen en maakt zich vóór hen leeg ten aanzien van alles waar zij het afgelopen jaar aan gehecht zijn geraakt. Alleen wanneer dit losgelaten wordt kan zich in de duisternis van de winter iets nieuws openbaren.

Er bestaat een anoniem Chinees lied waarin over de diepe betekenis van de winter als volgt wordt gezongen:

“Zeg vaarwel tegen de zachte en oude charme van de late herfst.

Aanvaard dat de vurige schoonheid van de bladeren verandert in lege takken.

Pas dan kan de winter haar heilzame werking in je vervullen.

Begroet de plechtigheid en stilte van de winter

om de binnenkant van je hart te leren kennen.

Leeg   –

De winter is de tijd om je geest te vernieuwen”.

.

ENERGIE  – QI –

Om te begrijpen wat hiermee bedoeld wordt is het zinvol om opnieuw terug te gaan naar de wereld van ‘zijn’ die voorafgaat aan al wat is; naar de oerchaos waarin de kiemen liggen van alles dat ooit zal bestaan.

Oorspronkelijke Qi

Qi in het universum
Qi in de mens

De oorspronkelijke energie, of levenskracht wordt Qi genoemd. Qi is de werking die van Het Ene uitgaat’ deze heeft een zeer hoge vibratie. Qi is onstoffelijk en leeg in de zin van persoonlijke eigenschappen.

In ons universum heeft Qi een lagere vibratie. Qi drukt zich daarin uit in de vorm die de tienduizend dingen hebben.

Deze vormen een laag over de oorspronkelijke Qi.

In ons drukt Qi zich op drie manieren uit, ieder met een steeds lagere vibratie:

1, als energie van het denken.

2, als energie van het gevoel. 3, als vitaliteit en seksuele energie.

Wanneer we opgroeien ontwikkelen we uit deze drie vormen van Qi wat we noemen ‘onze persoonlijke eigenschappen’. Daarmee identificeren we ons: ‘Zo ben IK’. De inhoud van ons bewustzijn wordt hiermee vaak volledig gevuld. Daarop wordt gedoeld in vers 9 van de Daodejing waar gesproken wordt over het dragen van een tot de rand gevulde vaas.

Ook onze persoonlijke eigenschappen leggen een laag over de oorspronkelijke ‘lege’ energie heen.

Daarom wordt in ditzelfde vers gezegd dat het beter is om helemaal geen vaas te dragen.

Het is ‘de winter’ die ons in staat stelt om hiervan bewust te worden en de vaas leeg te maken. Dat is wat de Zoon des Hemels gedurende de symbolische ‘drie dagen vasten’ voor zijn volk doet.

.

DE BINNENKANT VAN ONS HART

Tijdens de drie dagen vasten en bidden wendt de Zoon des Hemels zich tot dit Hart.

De binnenkant van ons hart, het Midden van ons wezen, wordt in het taoïsme genoemd: ‘Het Hart in het hart’, of ‘Het duistere mysterie’. Het is gevuld met de oorspronkelijke energie.

Het is de oorspronkelijke Qi die het kleine hart, dat van ons ik, vervolgens zuivert.

Wij kunnen dit onmogelijk zelf, want met alles wat wij doen bevestigen we onszelf waardoor de bedekking  van de Qi alleen maar toeneemt.

Ons ik is het instrument bij het gaan van de Weg, want wij werken eraan mee, brengen het ‘wu wei ‘ in praktijk. Maar het is niet ons ‘ik’ dat een blijvende verandering in de microkosmos tot stand brengt, maar de kracht van het mysterie.

Dit wordt duidelijk gemaakt in vers 48 van de Daodejing:

“Wie aan studie doet, wordt dagelijks meer.

Wie aan Tao doet, wordt dagelijks minder.

Minder en minder.

Tot niet-doen wordt gedaan.

Wanneer niet-doen wordt gedaan,

blijft niets ongedaan.”

,

.

TAO IN HET MODERNE CHINA

.

Tempel gewijd aan Lao Zi

Vers 48 beschrijft de kern van het taoïsme.

Ook heden ten dage vormt dit vers in de taoïstische kloostergemeenschappen in China de leidraad. Het dagelijks minder worden door wu wei kent drie fasen: zuivering; dienstbare arbeid; innerlijke alchemie.

Zuivering staat in alle drie de fasen centraal.

Her gaat om zuivering van het lichaam, de emoties, en het denken. Daaruit volgt het zuiver maken van de gehele microkosmos opdat deze verbonden kan worden met de macrokosmos.

Het spreekt vanzelf dat dit een intensief proces inhoudt dat het gehele leven voortduurt.

De monniken worden intensief begeleid, want het ‘ik’ geeft zich niet zomaar gewonnen. Om te beginnen wordt er grote aandacht besteed een het zuiver houden van het lichaam door geen vlees te eten, niet te roken en geen alcohol of verdovende middelen te gebruiken en voorzichtig te zijn met de seksuele energie. Dit wordt ondersteund door het gebruik van bepaalde kruiden en voedingsmiddelen. Er bestaat grote kennis over de werking van voedingsmiddelen op alle drie gebieden: lichaam, emoties, denken. Men komt dagelijks bij elkaar in de Tempels om het proces van het leeg worden van het hart, van de zuivering ervan, te bestendigen. In de Tempels wordt men in de kracht van het ‘wu wei´ opgenomen, maar in het dagelijks leven leert men deze in praktijk te brengen. Net zoals voor de Zoon des Hemels in het Paleis van onthouding, is er grote aandacht voor innerlijke stilte en het gebed, dit laatste in de betekenis van het zich openstellen voor de zuivere kracht die alles doordringt.

.

TOT SLOT

Nadat de Zoon des Hemels drie dagen en nachten in innerlijke stilte in het ‘Paleis van Onthouding

had doorgebracht, werd opnieuw de bronzen klok geluid.

Daarop legden alle monniken in het Tempelcomplex hun werkzaamheden neer. Een diepe, donkere nacht daalde over de Tempel van de Hemel.

Vervolgens verliet de Zoon des Hemels het Paleis van onthouding aan de kant die toegang bood tot het Tempelcomplex. Samen met zijn gevolg begaf hij zich – vrijwel zonder enig geluid te maken – op weg naar de grote Tempel ‘De Gebedshal’.

In deze Tempel doorwaakte hij vanuit de ‘leegte’ van zijn hart, de langste nacht van het jaar.

Bij het aanbreken van de dageraad begon hij aan het midwinterritueel.

(Hierover meer in de volgende blog)

,

De wijze weet zonder te gaan,

benoemt zonder te zien,

en volbrengt door niet-handelen.

Daodejing, vers  47

  2 Replies to “HET MIDWINTER RITUEEL – DEEL 3”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.