Het midwinterritueel deel 2

HET MIDDEN

.

.

In den beginne

maakte de Gele Voorvader zichzelf tot een vorm.

Deze had vier gezichten,

maar was geschaard rond één hart.

Vanuit dit midden

drong hij door naar alle windrichtingen.

De Gele Keizer (2717 – 2599 voj.)

.

In het taoïsme staat het besef centraal dat alles in deze wereld is voortgekomen uit een wereld van tijdloze energie-zonder-vorm, en dat deze energie in onze tijdelijke wereld vorm krijgt.

De wereld van energie zonder vorm wordt ook wel ‘macrokosmos’ genoemd, en onze wereld van energie mét vorm ‘microkosmos’.

Andere benamingen zijn: Hemel en Aarde.

Met Hemel worden alle ontwikkelingen bedoeld die van Tao zijn uitgegaan vóórdat ons universum tot leven werd gewekt.

Met Aarde worden niet alleen de ontwikkelingen op de planeet aarde bedoeld, maar ook die in ons universum.

Hemel en Aarde dienen op elkaar afgestemd te worden. Dit is mogelijke doordat de kracht die van Tao uitgaat – de Teh – in al het bestaande ‘in het midden’ is (zie Midwinterritueel -1-).

Tot zover deze samenvatting.

.

Energie heeft bewustzijn, of juister gezegd: energie is bewustzijn. Regelmatig daalt een energieconcentratie met hoog bewustzijn vanuit de macrokosmos af naar de aarde en neemt daar een stoffelijke vorm aan.

Dit was het geval met ‘De Gele Voorvader’ uit bovenstaand citaat. Daarmee wordt de legendarische ‘Gele Keizer’ bedoeld. Deze wordt gezien als de voorvader van alle Chinezen. Hij regeerde over het Chinese rijk van 2698 tot 2599 voor onze jaartelling. Tegelijkertijd was hij een Taoïst die namens zijn volk de Weg ging.

Vanuit het mysterie in zijn hart verbond hij de kracht die daarvan uitgaat met zowel de vier windstreken als de vier seizoenen. Deze vier – geschaard rondom het ene hart -vormden de basis van zijn arbeid voor zijn volk.

Vanuit de Hemel daalde hij af naar de aarde om zijn volk te verheffen zodat dit vanuit de aarde op kon stijgen naar de Hemel.

De Gele Keizer was de eerste ‘Zoon des Hemels’. 

Na hem volgden nog vele anderen. In vers 15 van de Daodejing wordt over hen gesproken:

.

Zij die in de oudheid bedreven waren in Tao

konden diep in het mysterie doordringen

zo diep dat je het niet kunt kennen.

Zij waren zó diep, dat het niet is te begrijpen.

Maar zou ik gedwongen zijn hen te omschrijven,

dan zou ik het volgende zeggen:

Daodejing 15

.

DE POORT VAN DE HEMEL

Van oudsher bewoonde de Zoon des Hemels een toren. Daarin bevond zich een Poort die de Aarde met de Hemel verbond. In Beijing bestaat zo’n poort nog steeds en is bekend als ‘Tiananmen‘:De Poort van de Hemelse Vrede’ (tiān = hemel; ān = vrede; mén = poort). De Poort maakt deel uit van het wereldberoemde ‘Plein van de Hemelse Vrede’ (dat overigens naar de Poort genoemd).

Hier woonden gedurende vele eeuwen de ‘Zonen des Hemels’.

Deze benaming is wat misleidend omdat daarmee alle keizers van China werden aangeduid. Daaronder waren er velen die het ontbrak aan een verbinding met de Hemel; zij leidden het volk naar eigen idee en maakten daarbij gebruik van hun  ‘hemelse’ status. Dit bleef zo totdat de laatste keizer in 1912 op twaalf jarige leeftijd af moest treden.

Maar de Poort van de Hemelse Vrede bleef tot op heden bestaan.

.

De spirituele betekenis van deze Poort blijkt uit de oorspronkelijke namen.

De eerste was: shòu mìng yú tiān.

Dit betekent letterlijk: ‘Degene mandaat ontvangen’ Hemel’.

De tweede naam was: ‘chéng tiān mén.

Dit betekent: Drager Hemel Poort.

In de Chinese taal worden niet noodzakelijke woorden weggelaten. In onze taal zouden we zeggen: ‘Dit is de woning van hem die het mandaat van de Hemel heeft ontvangen; hij vermag het de Poort van de Hemel te dragen’.

.

HEMELSE DAUW

De Poort werd door ingewijden gezien als een verborgen trap die de Hemel met de Aarde verbindt. Bij zijn geboorte in de stof daalde de Zoon des Hemels deze trap af om zijn Hemels Mandaat voor zijn volk te vervullen. Nadat hij zijn stoffelijke vorm verliet besteeg hij de trap.  In zijn plaats daalde na verloop van tijd een volgende Zoon des Hemels af naar de aarde.

Aan weerskanten van de Poort staat een tien meter hoge zuil met bovenin een schotel om dauw in op te vangen. De dauw symboliseert de genade die de Zoon des Hemels vanuit de Hemel ontving, en van waaruit hij zijn werk op aarde kon verrichten. De zuilen staan bekend als: ‘Het ontvangen van genade uit de Hemel’.

.

.

Over de hoog verheven eigenschappen van deze werkelijke ‘Zonen des Hemels wordt in de volgende regels van vers 15 uit de Daodejing het volgende gezegd:

.

Hoe behoedzaam waren zij !

Alsof je in de winter een grote rivier doorwaadt.

Hoe alert waren zij!

Als een die bang is voor alle buren.

Hoe ingetogen geconcentreerd waren zij !

Als een gast.

Hoe ontdooid waren zij!

Als ijs dat op het punt staat te smelten.

Hoe oprecht waren zij!

Als een stuk ongekorven hout.

Hoe open waren zij!

Als een dal.

Hoe warrig waren zij!

Als troebel water.

Daodejing 15

.

VROEGER EN NU

In het taoïsme wordt gewezen op de overeenkomst tussen groot en klein; hoog en laag; vroeger en nu.

De tijden zijn veranderd. In het huidige China regeert al meer dan honderd jaar geen Zoon des Hemels meer.

In het westen wordt de diepe zin van het leven minder in de kerken gezocht, en meer in ons zelf.

.

Vroeger ging de Zoon des Hemels de Weg vóór zijn volk, maar nu staan wij voor de mogelijkheid om dit zélf te doen. Wat echter altijd zo blijft is dat de basis ervan in ‘Het Midden’ is. De kracht die daarvan uitgaat reflecteert in ons, en wekt een verlangen naar iets dat niet goed te benoemen is, maar dat ons aanzet om het te gaan zoeken.

.

HET HUIDIGE CHINA

Het is in China nog steeds mogelijk om de Weg te gaan. Dit vindt echter plaats in kloosters. Daar kiest men voor omdat het gaan van de Weg vraagt, om alles, maar dan ook alles dat tussen hem en Tao in staat achter zich te laten. Dit is mogelijk wanneer hij al zijn begeerten zuivert; zowel in zijn denken, voelen, willen en handelen. Dit houdt een levenslang proces van intensieve zuivering in, en vraagt veel tijd. Binnen de stilte van een kloostergemeenschap ontvangen de leerlingen – in kleine groepen van 5 – 8 personen – stapsgewijze intensieve leiding en begeleiding op de Weg.

.

Dit is niet mogelijk buiten de kloosters. Het is de eerste plicht van de burgers om te werken en geld te verdienen en wel zo vaak en lang als nodig wordt geacht. De kloosterlingen werken niet in de maatschappij, ze leven van giften. De kloosters worden gedoogd, maar het wordt niet aangemoedigd om er in opgenomen te worden. Dit kan slechts na een grondig onderzoek van staatswege ten aanzien van de motieven van de kandidaat. Dit onderzoek kan zeer veel tijd in beslag nemen, vaak zelfs enkele jaren. Toch leeft men in de kloosters niet geïsoleerd van de wereld, want de Tempels staan dagelijks voor bezoekers open. Deze voeden daar hun hart met de serene rust en de diepe stilte die daar heerst en zij kunnen altijd in gesprek gaan met de kloosterlingen.

.

VIER TEMPELS

Rondom de ‘Poort van de Hemelse Vrede’ in Beijing staan vier Tempels, in iedere windrichting één. Ze zijn ieder verbonden met één specifiek seizoen.

Aan het begin van ieder seizoen vertrok de Zoon des Hemels vanuit de Hemelpoort in het Midden naar één van deze vier Tempels. Daar voltrok hij voor zijn volk een specifiek ritueel. Oorspronkelijk had dit een spirituele betekenis, later werd er vooral geofferd en gebeden voor een goede oogst.

Overal in de kosmos zijn de krachten werkzaam van het ontvangende Yin en het uitstralende Yang. Deze werken met elkaar samen. Bij ons op aarde is dit goed te zien in bijvoorbeeld de vier seizoenen.

De Tempelcomplexen op de Noord-Zuid as in Beijing symboliseren de verticale verbinding tussen Hemel en Aarde, tussen macrokosmos en microkosmos. Deze verbinding bestaat uit de kracht die tussen Yin en Yang stroomt, opdat alles wat op Aarde leeft zich door een proces van transformatie kan verheffen tot de Hemel.

Op onze planeet aarde straalt de kracht tussen Yin en Yang uit via de Zon en de Maan. Beide transformeren de hoge energie van Yin en Yang naar de lagere energie van de aarde.

 De Tempelcomplexen op de horizontale Oost-West as zijn gewijd aan de Zon en de Maan.

De Zoon des Hemels voltrok ieder jaar in alle vier de Tempels een ritueel. Hierdoor verbond hij zowel Hemel en Aarde als Zon en Maan met elkaar in de microkosmos van zijn volk.

.

TEMPEL VAN DE MAAN

Rond 21 maart zijn overal op aarde dag en nacht even lang; de maart-equinox.

Yin en Yang zijn gelijk aan kracht.

De oude wijzen bouwden in het westen van Beijing de Tempel van de Maan.

Daarin voltrok de Zoon des Hemels op 21 maart een ritueel waarin hij de energie van de geestelijke Zon verbond met die van de Maan op basis van het mysterie in het Midden.

De kracht ervan straalde hij uit over mens en wereld.

Tempel van de Maan te Beijing

.

TEMPEL VAN DE AARDE

Op 24 juni valt de langste dag op het noordelijk halfrond.

Het lichte Yang is op zijn hoogtepunt.

Dit is de periode van het jaar waarop de mensen het meest op de wereld zijn gericht.

De oude wijzen bouwden in het noorden van Beijing de Tempel van de Aarde.

Hierin voltrok de Zoon des Hemels op 24 juni een ritueel waarin hij op basis van het mysterie in het Midden zowel Aarde als mens verbond met de Hemel.

Tempel van de Aarde te Beijing

.

TEMPEL VAN DE ZON

Rond 23 september zijn op aarde opnieuw overal dag en nacht even lang; de september equinox. Yin en Yang zijn opnieuw gelijk aan kracht.

De oude wijzen bouwden in het oosten van Beijing de Tempel van de Zon.

Daar voltrok de Zoon des Hemels op 23 september een ritueel waarin hij de energie van de geestelijke Maan verbond met die van de Zon. Ook dit deed hij op basis van het mysterie in het Midden. Deze eenheid spreidde hij uit over mens en wereld.

Tempel van de Zon, Beijing

.

TEMPEL VAN DE HEMEL

Rond 20 december valt de kortste dag op het noordelijk halfrond.

Het donkere Yin is dan op haar hoogtepunt.

Yin is ontvankelijk en in deze tijd van het jaar staan aarde en mens het meest open voor het ‘donkere’: het verborgen Tao. 

De Zoon des Hemels voltrok daarom op die dag een belangrijk ritueel in de speciaal hiervoor gebouwde ‘Tempel van de Hemel’ te Beijing. Dit vormde het hoogtepunt van zijn spirituele arbeid en was eveneens gebaseerd op het mysterie in het Midden.

Wat dit inhoud wordt in de volgende blog besproken.

Tempel van de Hemel, Beijing

Wie kan troebel water – door het tot rust te brengen –  

langzaam helder maken?

Wie kan de rust – door deze te activeren –

langzaam tot leven brengen?

Wie Tao bewaart, wenst niet te overstromen.

Juist omdat hij niet overstroomt,

kan hij oud

en steeds weer nieuw worden.

Laatste regels van Daodejing 15

  One Reply to “Het midwinterritueel deel 2”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.